اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

اطلاعات انتشار

سال

به منظور بررسی تاثیرسرعت بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شونده در لوله ها از Fluent که یک نرم افزار حجم محدود می باشد، استفاده شده است . بدین منظور ابتدا هندسه و شبکۀ یک تبدیل ناگهانی و پنج تبدیل تدریجی با شیب دیواره های متفا وت، به صورت دو بعدی در نرم افزار Gambit که یک نرم افزار پیش پردازنده است، مدل شده و سپس هر یک از مدلهای ایجاد شده، توسط نرم افزار Fluent ، با اعمال 16 سرعت اولیه متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . جهت حل معادلات آشفتگی در این نرم افزا ر از مدل آشفتگی k استاندارد استفاده شده است .
نتایج نشان میدهد که ضرایب افت انرژی بر خلاف نظر پیشینیان علاوه بر هندسۀ تبدیل به سرعت جریان نیز وابسته میباشد و این وابستگی با تدریجی شدن تبدیل کاهش می یابد اما از بین نمی رود . همچنین طول گردابه در تبدیل ناگهانی مستقل از سرعت بوده و تابعی از هندسه تبدیل میباشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوندة لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان