اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم رفتاري

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۲ , شماره  ۳، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۴۷ تا صفحه‌ی ۶۴

هیجانها ارتباط بسیار نزدیکی با شخصیت دارند، در مورد این ارتباط پلاچیک (1371) می گوید: «شخصیت نشانگر هیجان هایی است که با یکدیگر ترکیب شده و در طول زندگی شخص پایدار شده اند» هیجان ها، هر تلاش و کوشش بشری را مورد تاثیر قرار می دهند. هم چنین به نظر می رسد که هیجان ها در بروز رفتارهای نا به هنجار یا اختلال های روانی، نقش اساسی ایفا می کنند. اشترن باخ ( 1996 ) معتقد است تمام بیماری های روان تنی است و در برخی از آنها جوانب هیجانی روشن تری، مشاهده می شود. اختلالات روان تنی، هنگامی ایجاد می شود که پاسخ های فیزیولوژیک در هیجان، بسیار شدید باشد که این امر نهایتا منجر به سازش نایافتگی می گردد (خداپناهی، 1376).در این پژوهش بررسی عملی بودن اعتبار و روایی و هنجاریابی مقیاس هیجان خواهی ذاکر من برروی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مورد نظر است. جامعه آماری همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر را تشکیل می دهد. در این پژوهش حجم جامعه آماری N=1200 نفر و حجم نمونه موردنظرn=600  نفر بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، شکل پنجم مقیاس هیجان خواهی ماروین ذاکر من است که در سال 1978 تهیه و تدارک گردیده است. این مقیاس بر اساس مشخصه های فرهنگ ایرانی تغییر یافته است.با توجه به اهمیت هیجان ها در سلامت روانی افراد و این که هیجان یکی از مباحث مهم روان شناختی شخصیت و تفاوت های فردی است وجود یک ابزار استاندارد شده برای سنجش میزان هیجان خواهی و کمک به تشخیص مشکلات روان شناختی افراد بسیار ضروری است. بدین سان، انجام این پژوهش مبتنی بر فرهنگ اجتماعی ایرانی دارای اهمیت است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «هنجاریابی آزمون هوش هیجانی ذاکر من (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان