اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۵ صفحه

با عنایت به تجارب حاصل از اتمام کارهای اجرایی طرح های سد مخزنی و نیروگاه آبی ساوه، سدمخزنی پانزده خرداد و نیز سد مخزنی ماکو(بارون) ، این ضرورت برای نگارنده مطرح شده است که ، در بسیاری از موارد ، نگرشی فعلی حاکم بر مدیریت دروه تضمین طرحهای سدسازی، لزوما در آینده میبایستی دستخوش تغییر و تحول گردد، تا بدینوسیله بتوان ضمن حفظ پویایی عملکرد مربوط به این دوره که به عنوان آخرین قسمت از مرحله اجرایی طرحهای سدسازی مطرح می باشد، علائه بر کسب اطمینان از کارآئی قابل قبول طرح های خاتمه یافته سدسازی، بازخوردهای لازمه بهبود کیفیت های طراحی و اجرایی فعالیت های مربوط به این قبیل از طرحها را نیز فراهم نمود. در این مقاله سعی می شود که ضمن ارائه تعریف مدیریت دوره تضمین،الگوی مناسبی از فعالیتهای مربوط به دوره تضمین طرحهای سد سازی ارائه و در نهایت برنامه ریزی نیروی انسانی و نیز بودجه بندی طرحهای اجرایی با عنایت به مسائل دوره تضمین طرح ها مشخص تر شود. امید می رود که با بذل عنایت به مطالب ارائه شده در این مقاله،مقدمات شروع حرکت جدیدی در دگرگون سازی چارجوب فعالیتهای تعریف شده برای دوره تضمین طرحهای سدسازی کشورمان، در جهت ارائه خدمات مناسبتر از طرف مشاوران و پیمانکاران دست اندرکار طرحهای سدسازی و کسب رضامندی کاملتر کرافرمایان و بطور کلی برقراری یک سیستم مدیریتی اثر بخش برای آخرین قسمت اجرایی طرح های سدسازی فراهم شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت دوره تضمین طرحهای سد سازی کشور» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان