اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

ورود تکنولوژی های جدید و صنایع تولیدی پیشرفته (AMI) به صنعت ایران تغییراتی را در اقتصاد , نحوه ی انجام کار و ایمنی شغلی ایجاد نموده است . نیازهای وابسته در این تغییرات
را می توان با استفاده از استراتژی های نوآورانه ارگونومی \ مهندسی عوامل انسانی تامین نمود . صنایع تولیدی پیشرفته در ایران در حال واردشدن به مرحله ی انتقال پویا هستند . این موضوع باعث می شود که مدیریت موثر این تغییرات بخش حیاتی از فرآیند توسعه گردد . پیشنهاد می شود در دانشگاه صنعتی اصفهان واحدی مجزا برای ارایه و اجرای استراتژی های نوآورانه ارگونومی \ مهندسی عوامل انسانی در صنایع تولیدی پیشرفته تاسیس شود . واحد پیشنهادی و بسیاری از برنامه های نوآورانه آن بر پایه نتایج و تجربیات نویسنده از مطالعات پایلوت و موردی که اخ – یر اًدر کشور سوئد و ایران انجام داده ارائه شده است . از طریق روش هایی همچون » یادگیری ادغام شده در کار(Workplace Integrated Learning) و « یادگیری از طریق عمل » (Action Learning), AMI و موانع شناسایی شده و بیان می گردند . موفقیت یا عدم موفقیت واحد پیشنهاد شده به رشد و تکامل دیدگاه های جدید در رهبران سیاسی , دانشگاهیان , مدیران AMI،کارگران و دیگر سازمانهای مرتبط بستگی شدید دارد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «یک استراتژی ارگونومیک نوآورانه برای صنایع تولیدی پیشرفته اصفهان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان