اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

در بخشی از منطقه شاهد سیلهایی بودیم که در نقشه 1:100000 سازمان زمینشناسی نیز آمده است . سیلها که به نام ورقه (shad) نیز خوانده میشود . توده های نفوذی لایهای شکلی هستند که به موازات لایهبندی طبقات مجاور تشکیل میشوند (خیری ، .(1381

در جاده افجه به سمت برگ جهان شاهد سیلهایی با ترکیب دیا بازی بودیم البته با مشاهده عکس هوایی مشخص نیست زیرا جاده جدید است (شکل(9 و هنگام جادهسازی این سیلها برونزد کرده اند . این سنگ ها در محیطی غیر از محیط تشکیل خود قرار گرفتهاند و چون در اعماق بوده اند . بسیار پایدار است .

تاقدیس و ناودیس در قشم

در منطقه مورد مطالعه در طول جاده تاقدیس و ناودیسهای فراوان وجود داشت. تاقدیس برگشتهای نیز در مسیر روستای برگ جهان دیده شد که یال جنوبیآن در اثر فرسایش و وجود واریزهها از بین رفته است

گسل اصلی
گسل مشا – فشم

که در شمال محدوده مورد بررسی قرار دارد . دارای روند کلی شرقی – غربی با ریخت سینوسی روی نقشه و به طول حدود 400 کیلومتر از جنوب غربی شاهرود در شرق تا آبیک در غرب امتداد داشته و دارای شیب به سمت شمال است که مقدار آن بین 35 تا 70 درجه متغیر است . این گسل از نوع رانده تا معکوس با مولفه امتداد لغز چپگرد است . حرکت معکوس آن به خوبی مشخص شده و مقدار جابهجایی آن به خوبی مشخص شده است. گسل مشا- فشم در حوالی لواسان (شرق تهران) دو شاخه میشود که شاخه جنوبی آن گسل شمال تهران نامیده میشود . این گسل در کوهپایههای البرز در شمال تهران با راستای متوسط خاور - شمال خاوری و با در ازای 108 کیلومتر از لواسان و نیکنام ده (شمال خاور تهران) تا باختر کرج ادامه دارد (شکل.(12

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی محیط جغرافیایی منطقه قشم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان