اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

این پژوهش در جستجوي بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه هاي مدیران براي سودهاي گزارش شده به وسیله آنها است. به نظر می رسد که رقابت در بازار محصولات داراي اثرهاي متقاضی بر انگیزه هاي مدیریت در خصوص گزارش سود و به نوعی مدیریت سودهاي گزارش شده است. با روشن شدن نتایج این پژوهش می توان داراي دیدگاه گسترده تري نسبت به دانلود مقاله ساختار رقابتی بازار در ایران و اثرهاي آن بر مدیریت سود شرکتها گردید .[2]
هموارسازي سود و انگیزه هاي آن یکی از اهداف اولیه مدیریت سود و حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب آید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتري داشته باشند و شرکت از صرف هزینه هاي بیشتر در رقابت با سایر شرکت هاي مشابه بی نیاز شود و با هزینه ي کمتر اعتبار و وام دریافت کند. مهم ترین انگیزه ي هموارسازي سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت هاي مشابه ارزش بیشتري دارند. به طور کلی هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد .[3]
پایداري سود به معناي استمرار سود جاري است. در جهت رسیدن به سودهاي پایدار، مدیریت سعی می کند نوسانات دوره اي سود را حذف نماید و سود گزارش شده سالانه را با یک نرخ رشد ثابت مدیریت نماید تا دور نماي آتی شرکت مطلوب به نظر برسد. هرچه پایداري سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. بنابراین انتظار می رود مدیریت سود باعث تداوم بیشتر این رقم در گزارش هاي مالی گردد. این اثرات، ممکن است در سودهاي گذشته و آینده نمایان شود که در واقع ثبات سود یک شرکت می تواند نشانه اي از عملکرد مطلوب آن باشد .[4]
ما می خواهیم تجزیه و تحلیل داده ها را در سطح سال شرکتها بکار ببریم و بررسی کنیم که چطور صنعت از عوامل رقابت بازار و مدیریت سود در پایداري بازده حسابداري تأثیر می گیرد. به طور خلاصه یافته هاي ما مکمل تحقیقات روي پایداري در سود آوري متمرکز در شرکتهاي بورس اوراق بهادار است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که:
رقابت بازار در محصول، مدیریت سود می توانند بر پایداري در سودآوري تاثیر گذار باشند؟

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای کسب سود» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان