اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل

اطلاعات انتشار

سال

دراین مقاله توانایی روش شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی مقادیرکرنش فشاری قائم درعمقهای مختلف روسازی اسفالتی موردارزیابی قرارگرفته است تخمین دقیق مقدارکرنش فشاری قائم درعمقهای مختلف به منظور پیش بینی دقیق عمق شیارشدگی درلایه های مختلف روسازی الزامی است به منظور توسعه روشی جهت پیش بینی مقادیرکرنش فشاری قائم نخست 700 مقطع مختلف روسازی تحت اثربارمحوری منفرد هم ارز استاندارد 8\2 تنی تحلیل و مقدارکرنش فشار ی درعمق های مختلف روسازی و درپنج فاصله شعاعی مختلف تعیین شد درمرحله بعد پایگاه داده مربوطه به مقاطع روسزای و کرنش فشاری در عمق ها و فواصل شعاعی مختلف تکمیل گردید و به منظور برقراری ارتباط بین کرنش فشاری قائم و ساختارروسازی ازیک شبکه عصبی مصنوعی چندلایه ای پرسپترون با الگوریتم اموزش لونبرگ مارکوادت استفاده گردید تحقیق حاضر نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی با معماری 5–15–25–8توانایی پیش بینی دقیق مقدارکرنش فشاری قائم درعمق ها و فواصل شعاعی مختلف را داراست و میتوان با استفاده ازاین روش مقادیر کرنش فشاری قائم و درنتیجه عمق شیارشدگی لایه های مختلف روسازی را با دقت بسیاربالا بدست اورد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی کرنش فشاری و شیارشدگی روسازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان