اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

سیکل بسته آب خنک کن بصورت گسترده جهت خنک کردن جریانهای فرآیندی در صنعت استفاده می شود . اجزای اصلی سیکل بسته آب خنک کن شامل برج خنک کن و شبکه مبدلهای حرارتی است که چیدمان سنتی و معمول این شبکه بصورت موازی می باشد . در حالیکه سری قرار گرفتن مبدلها در این شبکه می تواند فرصت استفاده مجدد از آب خنک کن را در مبدلهای دیگر فراهم سازد . سری قرار گرفتن مبدلها، موجب افزایش دما و کاهش دبی آب ورودی به برج خنک کن و در نتیجه بهبود عملکرد آن می شود . به منظو ر طراحی بهینه یک سیکل بسته آب خنک کن، لازم است اجزای اصلی تشکیل دهنده آن بصورت یکپارچه طراحی شده و اثرات متقابل اجزاء روی یکدیگر در نظر گرفته شود . در این تحقیق با استفاده ترکیبی از تکنولوژی پینچ و برنامه ریزی ریاضی، تکنیکی نوین جهت
طراحی سیکل آب خنک کن بصورت یکپارچه با هدف دستیابی به حداقل هزینه کل سالیانه ارائه می شود . تکنیک ارائه شده مجددا با الگو پذیری از مفهوم روش احیاء و بازچرخانی ١ در سیستمهای آبی، بطور ابتکاری بهبود می یابد . بدین گونه که آب خنک کن در سیکل بصورت موضعی توسط یک کولر هوایی احیاء و بازچرخانی می گردد . نتایج نشان داد که با استفاده از این روش طراحی ابتکاری می توان در مصرف آب و انرژی صرفه جویی و به هزینه کل سالیانه کمتری دست یافت . در انتها با ارائه یک مثال، نتایج روش های مختلف طراحی با یکدیگر مقایسه می گردد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی بهینه سیکل آب خنک کن به منظور کاهش مصرف آب و انرژی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان