اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پردازش علايم و داده ها

اطلاعات انتشار

, دوره  - , شماره  ۲ (پياپي ۱۴)، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳ تا صفحه‌ی ۲۲

رمزهای جریانی یکی از مهمترین انواع الگوریتم های رمزنگاری متقارن است که به لحاظ قابلیت های ویژه و مناسب در برخی از کاربردهایی مانند امنیت شبکه ها و ارتباطات مخابراتی، ارزیابی امنیتی آن ها در حوزه شبکه های ارتباطی از اهمیت به سزایی برخوردارند و پروژه بین المللی eSTREAM در راستای افزایش فعالیت در این شاخه رمزنگاری نقش به سزایی ایفا نمود. در این مقاله یکی از الگوریتم های رمز جریانی پایه آرایه ای با استفاده از حمله تمایز، مورد ارزیابی تحلیلی قرار می گیرد. در واقع ایده اصلی این مقاله در معرفی دو دسته تمایزگر، تمایزگر پایه و بهبودیافته بر روی الگوریتم رمز جریانی  HC–256’می باشد که در حمله پایه، نیاز به 2560.3 رشته کلید خروجی می باشد، درحالی که در حمله بهبودیافته نیاز به 2555.4 رشته کلید خروجی می باشد. بنابراین در حمله بهبودیافته به طور تقریبی سی مرتبه کم تر از حمله پایه، نیاز به رشته کلید خروجی از الگوریتم رمز داریم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل الگوریتم رمز جریانی ’HC–256 بر اساس حمله تمایز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان