اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات موتور

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۷، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۳ تا صفحه‌ی ۱۴

متغیرهای زیادی در اندازه گیری و تحلیل علایم (سیگنال) فشار درون سیلندر برای تشخیص صحیح کوبش تاثیرگذار می باشند. متغیرهای اندازه گیری شامل بسامد نمونه برداری، تعداد چرخه های مورد نیاز برای تشخیص صحیح کوبش، محل نصب حسگر و طریقه نصب آن است. متغیرهای تحلیل داده ها شامل خصوصیات تصفیه (فیلتراسیون)، انتخاب پنجره محاسباتی از چرخه موتور، نحوه تعریف شدت کوبش و روش استفاده از آن برای تشخیص کوبش می باشد. اثر این متغیرها در تشخیص کوبش به همراه نحوه انتخاب بهینه آنها با استفاده از تحلیل نتایج آزمونهای انجام شده با موتور پرخوران در این مقاله ارایه شده است. یادآوری این نکته ضروری است که بر خلاف بیشتر مقالات، مقادیر یا روش های بهینه ارایه شده برای شرایط کاری خاصی از موتور نبوده و تقریبا تمامی محدوده عملکرد آن را در بر می گیرد.تبدیل فوریه سریع و تصفیه رقومی از روش های مهم برای پردازش اطلاعات حسگرها می باشند که نحوه محاسبه و کاربرد آنها بررسی شده است. تبدیل فوریه سریع بسامد اصلی نوسانات علایم ورودی را مشخص و تصفیه رقومی نوسانات ایجاد شده با بسامدهای غیر دلخواه حذف می نماید.با بررسی نتایج آزمونها مشخص می شود که کوبش در بسامدهایی خاص به علت حالت (مد) های ارتعاشاتی صوتی در محفظه احتراق رخ می دهد که روش هایی برای پیش بینی و محاسبه این بسامدها ارایه شده است. یادآوری: که بسامد اصلی نوسانات ایجاد شده در اثر کوبش در این موتور حدود 8 کیلوهرتز می باشد. به طور کلی تعیین دقیق این بسامدها برای بررسی اثر تصفیه و مکان بهینه قرار گیری حسگر فشار استوانه، کاربرد زیادی دارند. 

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر متغیرهای مهم در تشخیص کوبش با استفاده از علایم فشار درون سیلندر در موتور بنزینی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان