اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

کلمات کلیدی

معماری، طراحی، انسان، شهر، دانش

نمای شهری و مسجد، مقوله هایی هستند که در عرصه معماری عمومی و طراحی شهر از جنبه های مختلفی می توان با آنها موا جه شد . نمای شهری وجهی از سیمای شهر است که می تواند از مفاهیم و تجربیات محیطی را در محور تجسم بصری به مردم منتقل نماید . ارزنده ترین تجربیات بصری انسان در محیط شهری، بویژه در مقیاس انسانی، از طریق نمای ساختمانها حاصل می گردد. نمای شهری به عنوان یکی از موضوعا ت و مفاهیم دخیل در فرایند درک، شناخت . تجربه و تحلیل و طراحی فضاهای شهری، مبنای نظری ه پردازی فراوانی در عرصه دانش طراحی محیطی است که یکی از جنبه های آن تقویت، غنا بخشی و ساماندهی کم یفضاهای بیرونی بناهای عمومی را هدف قرار می دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ضرورت تقویت، غنابخشی نمای بناهای فرهنگی (نمونه موردی مساجد شهر شیراز)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان