اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۴، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۶۴ تا صفحه‌ی ۱۸۱

برای انجام این بررسی، یک درصد دانشجویان روزانه دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم انسانی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه‌ای حاوی 30 سؤال بسته و یک سؤال باز در اختیار آنان قرار گرفت تا تصویری که از آموزش عالی ایران در اندیشه دارند، مشخص گردد. آنچه در مقاله حاضر ارائه شده، ده جدول توزیع فراوانی به عنوان 31 کل جداولی است که می‌توان بر اساس این نظرخواهی تنظیم کرد؛ زیرا رعایت اختصار مورد نظر است. با این حال، چنانچه کلیه نتایج به‌دست‌آمده را یکجا لحاظ کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دانشجویان نسبت به 14 ویژگی آموزش عالی نظر مثبت دارند، در حالی که نظر آنان درباره 16 ویژگی منفی است. مقاله با ارائه هشت پیشنهاد به پایان می‌رسد، ضمن اینکه شش فرضیه نیز پیشنهاد شده تا دستمایه احتمالی بررسی‌های آینده قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نگرش دانشجویان رشته های علوم انسانی درباره آموزش عالی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۵۰۰ تومان