اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

اطلاعات انتشار

سال

تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از مدیریت دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد.در عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریت تغییر یکی از مشکل ترین وظائف مدیران پیشرو است. نوشتار حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت مدیریت تغییرو ارائه مدلهایی از مدیریت تغییر به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهسازی در سازمانها،مشکلات عمده مدیریت تغییر و راهکارهای غلبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تغییرات سازمانی بپردازد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدیریت تغییر (CHANGE MANAGEMENT)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان