اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

اطلاعات انتشار

سال

فشرده سازی صحبت ، یکی از پردازش های مهمی است که در بیشتر سیستم های صوتی صورت می گیرد . در صورت نهان نگاری ١ صحبت در چنین سیستم هایی، باید روشی ر ا برای نهان نگاری برگزید تا در برابر فشرده سازی به کار رفته مقاوم باشد، در غیر این صورت با عدم آشکارسازی صحیح علامت پیوند ٢ در گیرنده مواجه خواهیم شد . فشرده سازی به روشLPC پایه ی بیشتر فشرده سازی های صحبت در مخابرات سیار به شمار می آید و این خود بر اهمیت این تبدیل می افزاید
در این تحقیق به کمک کدهای شبه نویز طول ماکزیموم ٣ ماسک شده ٤ و به کارگیری یک روش خاص در آشکارسازی علامت پیوند ، موفق به ایجاد کیفیت ادراکی ٥ و مقاومت ٦ بسیار مطلوب، در نهان نگاری صورت گرفته شدیم . روش به کار رفته در آشکارسازی علامت پیوند با بررسی اثری که تبدیل LPC روی علامت پیوند وارد شده ٧ در صحبت دارد به دست می آید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ایجاد کیفیت ادراکی و مقاومت بسیار مطلوب نهان نگاری ، در برابر فشرده سازی صحبت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان