اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

اطلاعات انتشار

سال

هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش می باشد. اما آمار منتشره در خصوص این بنگاه ها حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر در یک مطالعه موردی علل ناموفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان مورد ارزیابی قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسش نامه از 071 بنگاه زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 0930 جمع آوری شده است. الگوهای لوجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به عنوان متدولوژی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از هر دو مدل نشان می دهند که نسبت آنی،نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی ،نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت و نوع طرح از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج حاصله،در پایان پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند،انجام گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت بنگاه های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان (کاربرد:الگوی لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان