اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

اطلاعات انتشار

سال

هوش هیجانی کارکنان یکی از جدیدترین پدیده هایی که در حیطه وضعیت روانشناختی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است و هدف اساسی پژوهش سنجش ارتباط بین هوش هیجانی پرستاران و رضایت شغلی آنان می باشد.روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.روش گردآوری داده ها ،میدانی و ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه است و شامل 3 پرسشنامه جداگانه با عناوین پرسشنامه ی هوش هیجانی وونگ و لاو،پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از معادلاتساختاری،با بهره گیری از نرم افزار های Lisrel و SPSS 18 استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق 395 پرستار است که از میان پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر رشت به عنوان نمونه به صورت غیر احتمالی انتخاب گردیدند.بر اساس یافته های این پژوهش رابطه مثت و معناداری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی نیروی کار مشاهده گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر هوش هیجانی بر روی رضایت شغلی نیروی کار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان