اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستان- شماره ۲، سال

صفحات

۳۰ صفحه، از صفحه‌ی ۹۳ تا صفحه‌ی ۱۲۲

که ذاتا متکی به گروه‌های نرمی است،نشان‌ داده شده است. این پژوهش با هدف سنجش سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران؛تهیه‌ مقیاس استاندارد سنجش سبک‌های تفکر مدیران موسسات آموزش عالی تهران؛تهیهء جدول نرم سبک‌های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و معرفی ابزار استاندارد برای پژوهش‌های عبدی،در گروه نمونه‌ای با حجم 276 نفر که به شیوه نمونه‌برداری چند مرحله‌ای از 15 موسسه آموزش عالی در شهر تهران انتخاب شدند،اجرا گردید.ابزار پژوهش‌ عبارت است از مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ–واگنر با 104 عبارت،بر پایه‌ مقیاس لیکرت با درجات 1 تا 7.نتیجه مرحله نهایی همگونی عبارت‌ها بر پایه ضریب کل‌ آلفای کرونباخ بیانگر ضریب اعتباری برابر با 0\927 است.که نتایج تحلیل عاملی با چرخش متعامد به روش واریماکس منجر به استخراج این عوامل شد:1)سبک‌های تفکر قضایی،برون‌نگر،آزاداندیش و پایورسالار،2)سبک های تفکر اجرایی و محافظه‌کار،3) سبک‌های تفکر قانونگذار و دون‌نگر،4)سبک تفکر کلی‌نگر،5)سبک تفکر جرگه‌سالار، 6)سبک‌های تفکر فردسالار،7)سبک تفکر جزئی‌نگر و 8)سبک تفکر ناسالار.توجه به عوامل‌ مذکور نشان می‌دهد که مقیاس سنجش سبک‌های تفکر که در مرحله نهایی پژوهش به‌ دست آمده است تقریبا به گونه کلی عوامل سازنده سبک‌های تفکر را با توجه به نظرات‌ استرنبرگ(1997)و پیشینه‌های طالعاتی پوشش می‌دهد.همچنین یافته‌های پژوهش‌ نشان داد که مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران در حد بسیار زیاد از ویژگی‌های‌ سبک‌های تفکر قضای،برون‌نگر،آزاداندیش و پایورسالار در حد بسیار از خصوصیات‌

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر برای مدیران مؤسسات عالی تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۹۴۰۰ تومان