اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

شهرهای ایران هم اکنون با چالش های متعددی روبرو هستند که به نظر می رسد بسیاری از این چالش ها ارتباط چندانی با مقوله اعتبارات و همکاری مردم ندارد و بیشتر آنها مقولاتی مدیریتی می باشند. به همین دلیل، به نظر می رسد که چنانچه این بخش به سطح مناسبی ارتقا پیدا نماید، بهبود شرایط ارائه خدمات و دستیابی به توسعه پایدار امکان پذیر گردد. به همین منظور، تحقیق حاضر در نظر دارد به شیوه توصیفی و تحلیلی، با بهره گیری از نقطه نظرات افراد و گروههای ذی مدخل در این امر، موانع اصلی دستیابی به الگوهای مدیریت شهری بهینه و اثربخش در ایران را مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد نیاز این تحقیق با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته تهیه شده و برای تحلیل اطلاعات نیز از تحلیل عامل اکتشافی و شاخص بر ارزش نیکویی و همچنین تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل متعددی در این ارتباط ذی مدخل می باشند که از مهمترین آنها می توان به مسایل سیاسی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و ... اشاره نمود. به همین دلیل به نظر می رسد برای دستیابی به یک مدل دقیق و هدفمند در این زمینه باید در مدیریت شهری این مقولات به صورت هماهنگ و توامان مدنظر قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مولفه های اثرگذار در دستیابی به مدیریت شهری اثربخش در ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان