اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

اطلاعات انتشار

سال

در تحقیق حاضر پیش بینی مقدار جذب رطوبت سه رقم لوبیا (تلاش، صدری و محلی خمین) در فرآیند غوطه وری با استفاده از شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در سه دمای 5، 25 و 45 درجه سانتیگراد و در سه تکرار برای هر نمونه با آب مقطر انجام شد. در طراحی شبکه عصبی از دو روش پرسپترون چند لایه (MLP) و تابع شعاع مینا (RBF) با سه لایه نرون استفاده شد. در هر روش از الکوریتمهای غیر خطی ک اهش شیب، شیب توأم و BFGS و توابع مثلثاتی، لگاریتمی، خطی، گاسپین و منطقی برای آموزش، آزمون و ارزیابی شبکه استفاده شد. نتایج نشان داد که روش MLP به دلیل ساختار یادگیری پس انتشار خطا، الگوریتم BFGS و توپولوژی شبکه 1–6–2 بهترین پیش بینی را برای هر سه رقم لوبیا حاصل نمود. برای هر سه رقم واریته آزمایشی نتایج پیش بینی نشان داد که با افزایش دما و زمان غوطه وری، رطوبت جذب شده افزایش می یابد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیش بینی جذب رطوبت لوبیا در فرآیند غوطه وری با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان