اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

توسعه پایدار تغییری محیط مدارانه در استفاده از منابع طبیعی و سمت گیری توسعه فناوری است تا با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در معماری پایدار که در برگیرنده مفاهیم و اصول توسعه پایدار در حوزه معماری است ساختمان نه تنها خود را با شرایط اقلیمی منطقه تطبیق می دهد، بلکه با بهره گیری از بوم شناسی ساختمان که تاکید بر قابلیت تلفیق ساختمان با عوامل محیطی دارد، سعی در نیل به کیفیات فضایی، کالبد و فرم مناسب در طراحی معماری دارد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و هدف آن بیان فنون و الگوهای به کار رفته در معماری سنتی تبریز به خصوص مسجد – کبود که مطابق با مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار هستند، می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بنای مسجد کبود تبریز یک نمونه موفق در بهره گیری از اصول معماری پایدار برای پاسخ گویی به اقلیم منطقه است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی تبریزنمونه موردی: مسجد کبود» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان