اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده

اطلاعات انتشار

سال

برای اجرا ی کلیه پروژ هها بویژه پروژه های مهم , تعیین میزان آسیب پذیری خاک تحت بارگذاریهای احت مالی سازه , لزوم احتمالی اصلاح، تعو یض و یا استفاده از خاک درجا و بطور کلی ترسیم خطوط روشن برای عملیات طراحی و اجرائی کار منوط به داشتن اطلاعات کافی و لازم از بافت خاک محلی و خواص ژئوتکن یکی لایه های زیر سطحی است.این اطلاعات با مشاهده، مروری بر مطالعات انجام شده در محل و با حفاری گمانه ها حاصل میشود. اگر چه معمولاً با افزا یش تعداد و عمق گمانه ها، اطلاعات بیشتری کسب می گردد، ممکن است از نظر اقتصادی توجیه پذ یر نباشد، ضمن ا ینکه ارزش اطلاعات جد ید از گمانه های بعد ی ممکن است قابل ملاح ظه نباشد . در ا ین مقاله برا ی مطلع شدن از شرا یط تحت الارضی منطقه با استفاده از اطلاعات بدست آمده از حفار یهای محدودتر، از درو ن یابی گمان ه های حفر شده، آموزش داده میشود. در ا ین روش، مدل شبکه عصبی ساخته شده، بوس یله اطلاعات بدست آمده از گمان ه های حفر شده، آموزش داده میشود و سپس اطلاعات م ورد ن یاز برا ی نقاط ی که ناشناخته هستند بدست آورده میشود. در ا ین شیوه می توان بدون حفاری بیشتر، اطلاعات سا یر نقاط واقع در منطقه را بدست آورده و هزینه های حفاری و در نتیجه هزینه های پروژه را کاهش داد . با شناخت کامل تر از وضعیت تحت الارضی و پارامترها ی کنترل کننده ژئوتکن یکی خاک منطقه و تفس یر آنها به راحتی می توان لزوم و انتخاب روشهای اجرائی مناسب برای بهسازی احتمالی خاک منطقه را مشخص نمود .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسائی های صحرائی لازمه کاهش آسیبهای ناشی از زلزله» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان