اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

گسترش ناموزون شهرها بدون بهره گیری از توان محیط های طبیعی، تعادل بین شهر و طبیعت را مختل نموده است . رود– کنار های شهری به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی شهرها می توانند نقش موثری در جهت ایجاد تعادل بین فضای انسان ساخت شهر وطبیعت و ارتباط انسان با طبیعت ایفا نمایند، همچنین می توانند نقش مهمی در تامین فضای عمومی شهری، کریدورهای طبیعی جریانآب و هوا و محیط های زیست مناسب، فضاهای گردشگری و سبز و استقرار فعالیت های عمومی ایفا نمایند . پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات میدان به منظور جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط، مولفه ها و معیارهایارتقای محیط زیست شهر را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و با بهره گیری از مفاهیم زیست محیطی ، تجارب جهانی و نظریه های ارائه شده در این زمینه، تلاش شده است با تجزیه و تحلیل و همپوشانی مجموعه معیارها و شاخص های بدست آمده، به یکسری شاخص دست یافت که به عنوان مولفه های زیست محیطی در طراحی رودخانه ها مورد استفاده واقع شود. نتایج نشان دهنده آن استکه تعیین حریم برای رود–کنار ، ضابطه مند نمودن ساخت و ساز، ایجاد محورهای پیاده تفرجی با رویکرد طبیعی، احیای حاشیه رودخانه، جلوگیری از اختلاط آب های آلوده با آب رودخانه، حفاظت و گسترش پوشش گیاهی، حفاظت از دید و منظر فضای باز و منظرسازی های متعدد و تبدیل آن به مکانی برای مراسم مختلف می توانند در احیای رود–کنار های شهری موثر باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ساماندهی پایدار رود–کنار های شهری مبتنی بر شاخص های زیست محیطی ( نمونه موردی : رود–کنار مهران رود تبریز )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان