اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيق در علوم دندانپزشكي

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲ (پياپي ۲۸)، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱۰۳ تا صفحه‌ی ۱۰۹

سابقه و هدف: سوراخ چانه ای یکی از ساختمان های آناتومیک طبیعی فک پایین می باشد که به صورت دو طرفه قرار گرفته است. جایگاه رادیولوژیک این لندمارک در نژادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی تاکنون بررسی دقیقی در جمعیت ایرانی صورت نگرفته است. هدف این مطالعه بررسی رادیوگرافیک این ساختمان در یک جمعیت انتخاب شده ایرانی است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی از 190 مورد از رادیوگرافی پانورامیک بیمارانی که برای سایر مقاصد تشخیصی به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی تبریز مراجعه کرده بودند استفاده شد. رادیوگرافی های به دست آمده توسط دو نفر متخصص رادیولوژی فک و صورت جهت تعیین موقعیت و شکل سوراخ چانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS–16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 190 رادیوگرافی مورد مطالعه 83 مورد مربوط به جنس مونث و 107 مورد مربوط به جنس مذکر در سنین 43.5±3.91 سال بود. شایع ترین محل سوراخ های چانه ای در هر دو طرف بین دندان های 4 و 5 بود. شایع ترین شکل سوراخ چانه ای در هر سمت شکل گرد بود و در 83.6 درصد موارد نیز سوراخ ها قرینه بودند.نتیجه گیری: شایعترین محل سوراخ چانه ای بین دندان های چهارم و پنجم مندیبولار و شایعترین شکل سوراخ نیز گرد بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رادیوگرافیک موقعیت و شکل سوراخ چانه ای در جمعیت انتخاب شده ایرانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان