اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مواد پرانرژي

اطلاعات انتشار

بهار و تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پياپي ۱۱)، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۲۱ تا صفحه‌ی ۳۱

استفاده از اهداف چند لایه به جای اهداف یک لایه با ضخامت معادل می تواند مقاومت به نفوذ هدف را افزایش دهد. بنابراین برای یک مقاومت به نفوذ یکسان، در حالت استفاده از اهداف چند لایه، می توان هدفی با ضخامت کل کمتر را به کار برد. در این مقاله، با استفاده از روش انتشار امواج تنش پلاستیک در پرتابه و پلاگ و بر مبنای معادلات ممنتم، مدل تحلیلی برای برخورد مایل پرتابه تخت به هدف فلزی چند لایه ارائه شده است. اساس این مدل بر مبنای توسعه مدل تحلیلی فلی در برخورد مایل پرتابه تخت به اهداف فلزی یک لایه می باشد.مراحل نفوذ در این مدل تحلیلی در نه مرحله تعریف شده است. اولین مرحله شامل مرحله حفره ای شدن هدف بوده و با تماس کامل دماغه پرتابه با هدف، نفوذ با شکل گیری پلاگ ادامه می یابد. برای هر مرحله، معادلات حرکت برای پرتابه و هدف استخراج گردیده و با حل روابط بدست آمده پارامترهای نفوذ در هر مرحله بدست می آید. با مقایسه نتایج، هم خوانی مناسبی بین نتایج مدل تحلیلی این مقاله و تجربی دیگر محققین وجود دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل فرآیند نفوذ مایل پرتابه های تغییر شکل پذیر تخت در اهداف فلزی چند لایه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان