اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

رفاه اجتماعي

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۹، سال

صفحات

۲۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۱ تا صفحه‌ی ۱۷۶

طرح مساله: با توجه به اهمیت مهارت های زندگی در حل مسائل بین فردی افراد سوء مصرف کننده مواد و ارتقا سازگاری اجتماعی و بهبود سلامت روان آن ها، هدف پژوهش ساخت ابزاری دقیق و مناسب جهت سنجش مهارت های زندگی افراد وابسته به مواد بود.روش: روش این پژوهش با توجه به اهداف آن توصیفی می باشد، جامعه آماری کلیه افراد وابسته به مواد کشور است. نمونه پژوهش تعداد 350 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی از شهرهای تهران، همدان، قم، مشهد، بروجرد، خمین، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز، اهواز، آبادان و هرمزگان انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مهارتهای زندگی با توجه به تعاریف این سازه، فهرستها، طبقه بندیها، پرسشنامه های موجود و پژوهشهای پیشین طراحی شد.یافته ها: برای تحلیل داده های پژوهش از نمودار اسکری، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری (KMO)، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس و بر اساس آزمون اسکری بیان گر وجود شش عامل (مهارت حل مساله، مدیریت احساسات و هیجانات، مهارت ارتباطی، خودمراقبتی، مهارت ابراز وجود و خودآگاهی) در آزمون مهارت های زندگی بود، که در مجموع بیش از 48.67 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون (0.92) و خرده مقیاس های؛ مهارت حل مساله (0.93) مدیریت احساسات و هیجانات (0.90) مهارت ارتباطی (0.89) خودمراقبتی (0.91) مهارت ابراز وجود (0.87) خودآگاهی (0.90) به دست آمد.نتایج: بنابراین می توان گفت پرسش نامه سنجش مهارت های زندگی ابزاری معتبر، با روایی بالا برای کاربرد در پژوهش های آموزشی، روان شناختی و فعالیت های بالینی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ساخت و اعتباریابی آزمون مهارت های زندگی در افراد وابسته به مواد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان