اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

با هدف ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه داوریی زوفا و بادرشبو دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح خشکی 2–و4–و6–و8– و12 بار ناشی از پلی اتیلن گلایکول و شاهد (صفر بار) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد وسرعت جوانه زنی بذر هر دو گیاه کاهش یافت. در تمامی تیمارها جوانه زنی بذور زوفا نسبت به بادرشبو سریعتر شروع وزودتر نیز کامل شد. اعمال تنش خشکی سبب کاهش طول ریشه چه در بادرشبو وافزایش آن در زوفا گردید. در هر دو گیاه باافزایش تنش طول ساقه چه کاهش یافت. بطور کلی نتایج آزمایش حاکی از تاثیر منفی تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه و نیز برتری زوفا نسبت به بادرشبو در مواجهه با تنش خشکی بود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولف ههای جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis و بادرشبو Dracocephalum moldavica» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان