اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۱ تا صفحه‌ی ۱۲۴

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی برمهارتهای اجتماعی؛اضطراب اجتماعی و ابزار وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان