اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش زلزله و سبک سازی

اطلاعات انتشار

سال

فوم پل ی یورتان ک ه یک فراورده نفتی است ، به عنوان بهترین عایق حرا رتی در صنعت ساختمان کاربرد دارد، ولی به دلیل گرانی نسبی تا کنون استقبال چشمگیری در صنعت ساخت کشور از این محصول نگردیده است. در صورت معرفی و توجیه کاربرد فوم پل ییورتان و منافع اقتصادی استفاده از آن در دراز مدت م یتوان از آن بخوبی بهر همند گردید. این مقاله به فوائد فوم پلی یورتان و استفاده از آن در صنعت ساختمان اشاره دارد . همچنین با تاکید بر خواص شیمیایی و فیزیکی فوم پل ییورتان به تشریح استفاده از آن به جای دوغاب ماسه سیمان در اجرای نماهای ساختمانی می شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «فوم پلی یورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان