اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اطلاعات انتشار

سال

در این تحقیق به بررسی نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری های استان گلستان پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نمونه آماری 269 نفر از کارکنانشهرداری ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان گلستان، اطلاعات لازم جمع آوری شده است. قبل از اجرا روایی وپایایی ابزارهای پژوهش بررسی و اعتبار ابزارها محرز گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شدهاست. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر و کیفیت گزارش های مالیشهرداری رابطه معناداری وجود دارد. از آنجا که تخصص، تجربه اجرایی، آگاهی به قوانین و مقررات، سابقه شورایی اعضای شورای اسلامی شهر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج بدست آمده، این عناصر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری به مراجع نظارتی تأثیرگذار می باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری های استان گلستان)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان