اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران)

اطلاعات انتشار

مهر, دوره  ۴۴ , شماره  ۲، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۳ تا صفحه‌ی ۱۶۸

امروزه توجه به منافع تامین کنندگان در استراتژی های مدیریت زنجیره تامین، یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای ارتباط بلندمدت و راهبردی با تامین کنندگان است. بدین سبب محققان، مدل های هماهنگی زنجیره تامین را در پاسخ به این نیاز توسعه داده و راهبرد برنده– برنده را به عنوان یکی از اهداف این نوع مدل ها مطرح کرده اند. با تعمیم این راهبرد به یک مساله انتخاب تامین کننده، تغییر نگرشی صورت خواهد گرفت که در آن تولیدکنندگان (خریداران) به جای اینکه فقط به افزایش سود خود توجه داشته باشند، منافع تامین کنندگان را نیز مد نظر قرار می دهند. در این مقاله برای ایجاد هماهنگی بین خریدار و تامین کنندگان در یک مساله انتخاب تامین کننده، یک مدل چندهدفه با سه هدف از جنس هزینه، کیفیت و تحویل به موقع پیشنهاد شده است. «حداکثر کردن تعداد محصولات سالم دریافت شده» به عنوان هدف کیفیت و «حداقل کردن تعداد تاخیرات» به عنوان هدف تحویل به موقع در نظر گرفته شده است. هزینه زنجیره تامین در برگیرنده هزینه های خریدار و تامین کنندگان است و در آن هزینه سفارش دهی، خرید، نگهداری موجودی، جبران تاخیرات و جبران خرابی ها مورد توجه قرار گرفته است. مدل ارائه شده، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته است که برای به دست آوردن مجموعه جواب های موثر آن، یک روش ابتکاری توسعه داده شده است. نتایج حل مدل نشان می دهد که در یک مساله انتخاب تامین کننده، استفاده از مدل هماهنگی بین خریدار و تامین کننده نسبت به حالتی که از این مدل استفاده نمی شود، منافع بیشتری را عاید زنجیره تامین می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدل سازی مساله چند هدفه انتخاب تامین کننده با در نظرگرفتن همزمان منافع خریدار و تامین کنندگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۴۰۰ تومان