اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله پژوهش آب ايران

اطلاعات انتشار

پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۳، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۱۵۷ تا صفحه‌ی ۱۶۶

در این تحقیق وضعیت هیدرولوژی و هیدروژئولوژی آب های زیرزمینی دشت ورزنه مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت هیدرولوژی، میانگین دبی سالیانه رودخانه زاینده رود در ایستگاه های ورزنه و چم و محاسبه هیدروگراف واحد در دشت قرق بررسی شده است. در قسمت هیدروژئولوژی نیز با نرم افزار RockWorks Ver.15 لاگ چاه ها و همچنین مدل زمین شناسی دشت ورزنه، با توجه به لاگ های منطقه و جنس لایه های آن ها تهیه شد و با استفاده از تراز آب زیرزمینی، نقشه متوسط تراز آب در سفره آزاد و تحت فشار در دشت ورزنه با نرم افزار Surfer Ver. 10 تهیه و ترسیم شد. جریان و شیب هیدرولیکی آب زیرزمینی و همچنین نوسانات آب زیرزمینی در محدوده دشت بررسی شد. بیشترین شیب هیدرولیکی آب زیرزمینی به میزان 0.008 و از مرکز دشت به سمت جنوب شرقی است. از روی هیدرو گراف واحد 10 ساله دشت می توان دریافت که سطح آب زیرزمینی طی 10 سال گذشته به میزان 1.3 متر افت داشته که متوسط افت سالانه 13 سانتی متر بوده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی و تحلیل لایه های آبدار در دشت ورزنه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان