اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان رشته ی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 92– 91 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان رشته ی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور اندیمشک بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی محقق ساخته عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان بود. برای تعیین روایی پرسشنامه با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور به تصحیح و حذف برخی سؤال ها اقدام شد و در نهایت برای پرسشنامه عوامل مؤثر بر کارآفرینی 40 سؤال پرسشی مورد تأیید قرار گرفت و مقدار همبستگی بین سؤالات پرسشنامه برابر 0\746 = r منظور گردید . برای تجزیه تحلیل دادهها از شاخص های آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل سوالات از آزمون استنباطی شامل رتبه بندی فریدمن و t مستقل استفاده شد. نتایج به لحاظ آماری نشان داد با 95 درصد اطمینان از دیدگاه دانشجویان عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی به ترتیب اولویت بر کارآفرینی دانشجویان رشته ی مدیریت آموزشی تاثیر دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان اندیمشک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان