اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها

اطلاعات انتشار

سال

هدف عمده تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات بوده است. روش تحقیق توصیفی –همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات شهر تبریز می باشد. حجم نمونه کارکنان بر اساس فرمول کوکران 286 نفر محاسبه و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای نسبتی است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی محقق ساخته رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدماتاستفاده شد. در ارتباط با روائی ابزار سنجش به نظرات متخصصین اکتفا شده و اعتبار پرسشنامه ها به ترتیب 82 % و 91 % درصد از طریق آزمون آلفای کرونباخ بدست آمد. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که: بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد. بین (وجدان کاری، نوع دوستی، ادب و ملاحظه کاری، جوانمردی و گذشت ، رفتار مدنی) با کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات مراکز مخابرات شهر تبریز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان