اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه

الگوی اداره مردمی شهر، مبحث جدیدی است که در حوزه مدیریت شهری وارد شده است. طبق این الگو، تصمیم گیری های مزبور به امور شهری با همکاری و هم یاری حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی اتخاذ می شود و سیاست گذاری هایی از بالا به پایین که توسط حکومت مرکزی انجام می شد را مورد چالش قرار می دهد. یکی از مسائل مهم در نظام مردم سالاری، میزان مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های شهری می باشد. مقاله حاضر با هدف تحلیل سنجش اداره مردمی شهر و همچنین سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهیر بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از شهر سمیرم تهیه شده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامه) و نوع تحقیقی توصیفی – تحلیلی می باشد. فرایند حاصل از پژوهش به این نتیجه دست یافته است که اگرچه بحث مشارکت در بین نهاد ها و ارکان های مربوطه بوده و هست ولی هنوز معنای واقعی مشارکت و نهادینه شدن آن در بین مسئولین و شهروندان، به خصوص در جامعه مورد مطالعه خود مشکلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی جهت آن ارائه گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اداره مردمی شهر و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری سمیرم)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان