اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۱، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۲۸ تا صفحه‌ی ۳۵

زمینه و هدف: استفاده طولانی مدت از همودیالیز، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن همه ابعاد وجودی بیماران همودیالیزی و بروز اختلالاتی چون اضطراب در این بیماران می شود. این مطالعه، به منظور تعیین تاثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردیده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که بر روی 35 بیمار همودیالیزی بیمارستان رازی رشت (آزمون) و 35 بیمار همودیالیزی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی (شاهد) در سال 1390 با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انجام شده است. مداخله بر اساس مدل توانبخشی روانی چند بعدی به صورت تیمی و با حضور پزشک، پرستار، روان شناس، کارشناس تغذیه، مددجو و خانواده و با در نظر گرفتن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هر کدام از بیماران و به مدت سه ماه انجام گردیده است. ابزار گردآوری شامل پرسش نامه های دموگرافیک و خودسنجی اضطراب زونگ (SAS) بوده که سه ماه قبل و بعد از مداخله انداره گیری شده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی، تی مستقل، کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین امتیاز اضطراب نمونه های پژوهش قبل (3.972±48.40) و بعد از مداخله (6.331±42.57) در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان می دهد (0.001>p).نتیجه گیری: با اجرای مدل مراقبتی توانبخشی روانی چندبعدی، تفاوت معنی داری در امتیاز اضطراب بیماران همودیالیزی ایجاد می شود، به طوری که اجرای این مدل مراقبتی، با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان