اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

اطلاعات انتشار

سال

نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می دهد در اثر تغییر اقلیم فراوانی پدیده های جوی حدی از جمله بارش های سنگین و سیلاب هابیشتر شده و شدت آن ها افزایش یافته است. مقاله حاضر خلاصه ای از تحقیقی است که به منظور بررسی روند تغییرات سیلاب های حداکثر (پیک لحظه ای و حداکثر روزانه) در حوضه های منتخب استان آذربایجان شرقی انجام شده است. بدین منظور تعداد ده ایستگاه هیدرومتری با توجه به کیفیت و طول دوره آماری انتخاب گردید و روند تغییرات زمانی داده های دبی ماکزیمم لحظه ای سالانه و دبی های حداکثر ماهانه و روزانه با استفاده از آزمون های آماری از جمله من کندال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در رابطه با پارامتر دبی ماکزیمم لحظه ای سالانه در حدود 30 درصد از حوضه های انتخابی روند وجود دارد که عموما کاهشی است و در بقیه ایستگاه ها روند ثابت است. در مورد پارامتر دبی حداکثر روزانه در 40 درصد ایستگاه ها روند کاهشی وجود دارد و در مورد یک ایستگاه روند هر دو پارامتر افزایشی است. در خصوص داده های ماهانه حداکثر دبی عموم ایستگاه ها در ماه های تیر و خرداد دارای روند بوده و کاهشی می باشد که باعث شده مقادیر حداکثر دبی در برخی ایستگاه های واقع در ارتفاعات بطرف ماه های اردیبهشت و فروردین شیفت یابد و این ماه ها دارای روند مثبت می باشد که این نتایج حاکی از اثرات تغییر اقلیم و افزایش نسبی دما در منطقه است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی روند تغییرات سیلاب های حداکثر در حوضه های منتخب استان آذربایجان شرقیدر رابطه با تغییرات اقلیمی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان