اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

اطلاعات انتشار

سال

به منظور آشنایی بیشتر با بازه های پیچانرودی و تاثیر دیوارهای آبشکن بر الگوی جریان ،یک شبیه سازی توسط نرم افزار FLUENT برروی یک بازه پیچانرودی سه قوسی که از یک رودخانه واقعی الهام گرفته شده است، صورت گرفته است که مدل آزمایشگاهی آن درمرکز هیدرولوژی کاربردی دانشگاه هوکایدو ژاپن زیر نظر پروفسورGiri ساخته شده است و نتایج این مدل در صحت سنجی مدل عددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این شبیه سازی از مدل آشفتگی k ومدل چند فازی VOF استفاده شده است ومدل عددی به صورت سه بعدی تهیه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچانرودی سه قوسی، قبل و بعد از احداث دیوارهای آبشکن با استفاده از نرم افزار FLUENT» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان