اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

اطلاعات انتشار

سال

پیش بینی و برآورد دبی جریان سطحی و بار رسوب حاصل از فرسایش، از اهمیت بسزایی در هیدرولوژی سطحی و طراحی سازه های انتقال آب برخوردار است. در این مطالعه به بررسی و معرفی مدل هیدرولوژیکی روندیابی جریان سطحی و رسوب، KINEROS2 ، پرداخته شده است. این مدل از طریق ابزارAGWA ، و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به منظور پیش بینی دبی سیلابها و بار رسوب انتقالی به خروجی حوضه آبریز به کاربرده شده اند. مدل KINEROS2 در حوضه آبریز با مساحت کمتر از ۱۰۰ کیلومتر مربع و درحوضه آبریز چشمه عروس کرمان، اجرا شده است. نتایج حاصل از این مدل، با نتایج مشاهد اتی در ایستگاههای هیدرومتری خروجی حوضه، مقایسه شده و دقت آنها محاسبه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیش بینی و برآورد دبی سیلاب خروجی و بار رسوب در سطح حوضه آبریزچشمه عروس کرمان با اجرای مدل KINEROS2 ، از طریق ابزار AGWA» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان