اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

اطلاعات انتشار

سال

پژوهش حاضر با هدف شبیهسازی کارکرد مدل SALTMOD ، در برآورد سطح ایستابی توسط مدلهای شبکه عصبی مصنوعی انجام گشته است . بدین منظور برای قسمتهایی از اراضی دشت تبریز مدل SALTMOD واسنجی گشت و تعدادی از عوامل ورودی مدل SALTMOD جهت کار با مدلهای شبکه عصبی انتخاب گشتند. نتایج مدلسازی نشان داد که مدلهای شبکه عصبی مصنوعی قادرند به خوبی کارکردی مشابه با مدل تخصصی SALTMOD داشته باشند و شبیهسازی سطح ایستابی را با عواملی کمتر و حالات متنوع تری از عوامل ورودی نسبت به مدل SALTMOD انجام دهند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تعیین ساختار بهینه مدل های پرسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی– مطالعه موردی دشت تبریز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان