اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه

کلمات کلیدی

رشد، روی، تولید، رسوب، ساختار

در این مقاله به بررسی تاثیر PH اولیه بر روی ترکیب ، ساختار و مورفولوژی نانو ذرات اکسید تیتانیوم تهیه شده توسط روش هیدروترمال پرداخته شده است. جهت سنتز از TiCl4 به عنوان پیش ماده اکسید تیتانیوم و از NaOH به عنوان رسوب دهنده استفاده شد. همچنین از آنالیزهای XRD جهت بررسی فازهای ایجاد شده در فرایند و بررسی تغییرات اندازه متوسط کریستال های بدست آمده و از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت بررسی اندازه و مورفولوژی ذرات سنتز شده استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تحولات فازی در طول کلسیناسیون از آنالیز STA استفاده گردیده است. نتایج نشان دادند با افزایش PH اولیه اندازه کریستال های تولید شده بعد از فرایند هیدروترمال افزایش می یابد که به دلیل بهتر بودن شرایط برای رشد با افزایش گروه های هیدروکسید در محلول می باشد. همچنین اندازه ذرات سنتز شده کمتر از 100 نانومتر بوده و اندازه متوسط این ذرات با افزایش PH اولیه از حدود 60 نانومتر برای نمونه سنتز شده با PH اولیه 3 تا حدود 25 نانومتر برای نمونه سنتز شده با PH اولیه 7 کاهش می یابد . مشاهده شد در نمونه هیدروترمال شده با PH اولیه 9 حالت آمورف داشته و با کلسیناسیون آن تا 700 درجه سانتیگراد پیکهای تیتانیت سدیم آشکار شدند .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر PH اولیه محلول در سنتز هیدروترمال نانواکسید تیتانیوم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان