اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش هاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي

اطلاعات انتشار

پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۲ (پياپي ۶)، سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۷ تا صفحه‌ی ۱۳۰

یکی از ارکان مهم در مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرایم شهری در سطح مناطق آن شهر است. کلان شهر تهران با دارا بودن 22 منطقه شهری در سال های اخیر بیشترین میزان جرایم شهری ایران را داشته است. بررسی و تحلیل پراکندگی جرایم در مناطق مختلف شهر تهران به عنوان نخستین گام در برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل جرایم شهری از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است. پژهش حاضر به منظور دستیابی به چگونگی پراکندگی جرایم در مناطق مختلف کلان شهر تهران؛ روابط متقابل جرایم با یکدیگر و رابطه بین پراکندگی جرایم با میزان تراکم جمعیت صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی تحلیلی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن بزهکارانی است که در سال 1388 دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده است. روش جمع آوری داده و اطلاعات اسنادی است که از منابع موجود در معاونت اجتماعی ناجا، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران به دست آمده است. مهمترین نتایج حاصله نشان می دهد که بیشترین جرم در تهران، جرم سرقت است و به لحاظ پراکندگی، بیشترین میزان جرایم به ترتیب در مناطق 4، 3 و 12 اتفاق افتاده است. الگوی توزیع و پراکندگی جرایم در شهر تهران از الگوی تراکم جمعیتی تبعیت می کند و با بالارفتن میزان تراکم جمعیت، جرایم شهری افزایش یافته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان