اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

اطلاعات انتشار

سال

دراین تحقیق اثرات زلزله ها یمتوالی و زلزله ی منفرد نزدیک گسل برروی نیازهای تغییر مکان نسبی طبقات قابهای خمشی بتنی باارتفاع بلند بررسی شده است به این منظور دوقاب بتنی بلندمرتبه براساس ایین نامه های رایج درایران برای مناطق با خطرنسبی لرزه خیزی زیادو خیلی زیاد طراحی شده اند به علت کمبود رکوردهای توالی لرزه ای نزدیک گسل واقعی ازتوالیهای لرزه ای مصنوعی جهت ارزیابی نیازهای جابجایی نسبی این قابها استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که وقوع زلزله های متوالی نیازهای جابایی نسبی سازه ها را به صورت محسوس افزایش داده و منجر به افزایش خسارات سازه ای میگردد لذا پیشنهاد شده است درطراحی سازه ها و نیز مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود اثرات توالی لرزه ای به نحومناسبی لحاظ شود

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعه اثرات زلزله های نزدیک گسل پی درپی برنیازهای تغییرمکان جانبی نسبی قابهای بتن مسلح بلندمرتبه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان