اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

تحولات سریع ، افزایش جمعیت، توسعه لجام گسیخته شهرنشینی،فقر، بی کاری، حاشیه نشینی، و... در جهان امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. امروزه این مشکلات روزافزون که غالبأ ریشه در ضعف طرح ها و ناکارآمدی برنامه های مدیریت شهری دارد، در غیاب مشارکت شهروندی و مردمی جهت تهیه طرح های مذکور،بسیاری از شهرها را با مسائل و چالش هایی مواجه نموده که با خواست و اراده شهروندان فاصله بسیاری دارد. در این راستا CDS به عنوان فرآیند تهیه چشم انداز بلندمدت یک شهر که بر اساس آن برنامه کوتاه مدت تهیه می شود، با تمرکز بر روی تقویت رقابت جویی اقتصادی و کاهش فقر و جنبه های مختلف زیست محیطی شهر، ساختارهای فضایی شهری، ساختارهای زیربنایی،جنبه های فرهنگی و اجتماعی و .... می تواند بهترین گزینه در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد. از این رو شهر بم همانند بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی از قبیل مدیریت ناکارآمد، نابرابری فضایی، از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزی و باغات و غیره روبرو است. مسئله اصلی این است،که در تدوین استراتژی توسعه پایدار شهر بم کلیه استراتژی های(اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریت شهری) دارای اهمیت می باشند. در این مقاله ضمن تشریح مبانی نظری استراتژی توسعه شهری، به تدوین اولویت های شهر بم با استفاده از مدل ، SWOT و ارائه برنامه های اجرایی در راستای تحقق استراتژی های اولویت دار پرداخته شده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیلی ساختاری براستراتژی توسعه شهری مطالعه موردی: شهربم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان