اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات جغرافيايي

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۲ (پياپي ۱۰۹)، سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۳ تا صفحه‌ی ۱۲۶

مطالعه پیرامون فضای سبز (باغ ها) به ویژه باغات شهری گر چه در جهان دارای سابقه نسبتا طولانی است، ولی در ایران توجه چندانی به این موضوع نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغ ها) شهر جهرم در راستای توسعه پایدار طی سال های 85– 1375 می پردازد. این پژوهش حاصل بررسی–های محلی و میدانی در سطح شهر جهرم و تکمیل پرسشنامه و جمع آوری آمار و اطلاعات و استفاده از نرم افزار GIS برای تجزیه و تحلیل فضای سبز (باغات) در محدوده مورد مطالعه است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که طی دهه 85–1375، حدود 580.36 هکتار به علت افزایش محدوده شهر به مساحت باغات شهر اضافه شده و 190.8 هکتار از باغات نیز به سایر کاربری های شهری تغییر کاربری داده اند. بیشترین وسعت باغات به اراضی بایر (46.2 درصد) و کاربری مسکونی (35.44 درصد) تبدیل شده است. همچنین از نظر 70.6 درصد مالکان باغی، مهم ترین دلیل و انگیزه تغییر کاربری باغات، عوامل اقتصادی (عمدتا ارزش افزوده زمین و مسکن)، می باشد. کم آبی و ورود به محدوده شهر از دیگر دلایل تغییر کاربری باغات بوده است. برای آزمون تفاوت قیمت های زمین باغی قبل و بعد از تغییر کاربری از طریق نرم افزار SPSS آزمون T–test گرفته شد که قیمت زمین باغی بعد از تغییر کاربری حدود 2.1 برابر افزایش قیمت را نشان می دهد و قیمت اولیه حدود 0.47 قیمت بعد از تغییر کاربری می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد آب مورد نیاز باغات تامین شود و از اراضی بایر داخل شهر برای رفع نیازهای مسکونی و غیرمسکونی استفاده شود تا حفظ و نگهداری باغات در راستای توسعه پایدار امکان پذیر گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغ ها) شهر جهرم در راستای توسعه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان