اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

به هدف تعیین میزان واقعی آب مصرفی یک دوره رشد نیشکر و ارائه روشهای جدید در استفاده بهینه از آب و تعیین راندمان انتقال آب سر مزرعه و یکنواختی توزیع آن طرحی اجرا شد. در مزرعه کشت جدید با ٥ واریته تجاری متداول، حجم آب آبیاری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در صورت آبیاری از انتهای مزرعه به ابتدا، راندمان یکنواختی توزیع آب در ٩٣ درصد و راندمان انتقال آب سر مزرعه حدود ١٠٠ درصد می باشد. در حالی که در آبیاری از ابتدای مزرعه، \ مزرعه حدود ٦ ٧ درصد تلفات آبی داشت. در صورت تأمین ارتفاع آب لازم، می توان در \ ٩٢ درصد رسید که حدود ٣ \ راندمان انتقال به ٧ آبیاری با هیدروفلوم در طی حداکثر ٣ شبانه روز مزرعه را آبیاری نمود. حجم کل آب ورودی به مزرعه در طی دوره رشد نیشکر کشت جدید برای ٢٧ راند آبیاری، ٣٤٢٩٠ متر مکعب در هر هکتار بود که این میزان آب مصرفی با تولید نسبتاً بالایی از نیشکر ( ١٥٠ تن در هکتار) همراه بود. در نتیجه استفاده از شیوه های صحیح انتقال آب و استفاده از هیدروفلوم برای توزیع ٣٠ درصد حاصل شد. – آب در مزارع، نسبت به آبیاری با کانال درجه ٤ و سیفون کاهش حجم آب مصرفی به میزان ٤٢

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان