اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم های حمل و نقل، انبارداری و بسته بندی، در کشاورزی تعیین حجم محصولات کشاورزی میباشد همچنین حجم محصول می تواند یکی ازپارامترهای مهم کیفیت سنجی از نظر مصرف کنندگان باشد. در این تحقیق مقایسه قابلیت طیف سنجی با برخی از پیش پردازشها:( فیلتر ساویزگی و گلی، مشتق اول، مشتق دوم و تصحیح پراکنش افزاینده (MSC) در محدوه طیف 1050 – 600 نانومتر جهت مدلسازی حجم پیاز بررسی شده است. مدلسازی با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزیی PLS انجام گرفته است. نتایج آزمایشات و تحلیل داده ها نشان داد که مدل کالیبره شده با داده های حاصل از پیش پردازش به روش مشتق دوم، بهترین مدل برای تعیین حجم محصول پیاز با ضریب تبیین 84\9 % و ریشه میانگین توان های دوم خطای کالیبراسیون RMSEC % 0\111 میباشد. نتایج نشان داد که میتوان با کمک روش طیف سنجی بازتابی، حجم پیاز را پیش بینی کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه روش های مختلف پیش پردازش در طیف سنجی جهت مدلسازی حجم محصول پیاز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان