اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي)

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۲۲۷ تا صفحه‌ی ۲۳۵

کلمات کلیدی

گندم، خشکی، تحمل، منابع ژنتیکی

به منظور بررسی روابط بین صفات زراعی و مورفورلوژیکی در شرایط تنش خشکی و غربال نمونه های ژنتیکی متحمل، تعداد 1024 توده از کلکسیون گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران، در مزرعه پژوهشی یزد در قالب طرح آگمنت ارزیابی شدند. اکثر توده های مورد بررسی بر اثر شدت تنش از بین رفتند و فقط تعداد 35 نمونه ژنتیکی (3.42 درصد) بقا یافتند و صفات زراعی و مورفولوژیکی در آنها اندازه گیری شد. در تجزیه رگرسیون گام به گام برای صفت وزن دانه، پنج سنبله به عنوان متغیر تابع در نظر گرفته شده و سه صفت تعداد دانه در سنبله، وزن صد دانه و تراکم سنبله وارد مدل رگرسیون شدند که اهمیت این صفات را در تغییرات متغیر تابع نشان می داد. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که پنج مولفه اصلی اول 73.75 درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند. نمونه های ژنتیکی مورد ارزیابی در نمودار بای پلات دو مولفه اصلی اول از یکدیگر تفکیک شدند و چهار ناحیه بای پلات از نظر اکثر صفات ارزیابی شده، دارای تفاوت معنی دار بودند. چهار نمونه ژنتیکی 2406 (مبدا ناشناخته)، 400 (مبدا ناشناخته)، 3947 (خراسان) و 1488 (تهران) دارای وزن دانه پنج سنبله، وزن صد دانه و تعداد دانه در سنبله بیشتر از سایر نمونه های ژنتیکی مورد بررسی و ارقام شاهد (کویر، روشن و ماهوتی) بودند. نمونه های ژنتیکی برتر شناسایی شده در این تحقیق جهت استفاده در برنامه های اصلاحی برای تحمل به تنش خشکی توصیه می شوند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شناسایی منابع ژنتیکی متحمل به تنش خشکی در گندم نان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان