اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

چرخ دسیکنت برای رطوبتزدایی از هوا در فرآیندهای تهویه مطبوع و خشک کردن هوا استفاده می شود. در این مقاله فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در چرخ دسیکنت بررسی شده است. در ابتدا هندسه مناسب برای شبیه سازی چرخ انتخاب شده و معادلات حاکم شامل بقای انرژی و جرم با و بدون در نظر گرفتن اثرات دیفیوژن معمولی و نادسن در فرآیند انتقال جرم، که در مطالعات پیشین کمتر مورد توجه بوده است، نوشته می شود. پس از حل معادلات به کمک روش حجم محدود و با مقایسه نتایج با مطالعات تجربی، مشاهده می شود که در چرخ دسیکنت با ماده جاذب سیلیکاژل مکانیزم غالب دیفیوژن سطحی است. با استفاده از مدل ارائه شده تغییرات دما و رطوبت در طول چرخ دسیکنت و در خروج از آن رسم شده است. مشاهده می شود در زمان فرآیند رطوبت زدایی نسبت رطوبت هوا در طول چرخ دسیکنت از رطوبت سطحی جداره کانالها بیشتر است و در زمان احیا عکس حالت فوق روی میدهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی عددی فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در چرخ دسیکنت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان