اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

اطلاعات انتشار

سال

در این تحقیق، با استفاده از یک روند گام به گام، توزیع بهینه عناصر بادبندی در یک قاب بتن مسلح ده طبقه که با بادبندهای فلزی X شکل مقاوم سازی جانبی شده است، بر اساس رفتار دینامیکی غیر خطی قاب و با استفاده از نرم افزار Drain–3DX تحت رکورد نرمال شده زلزله السنترو، به دست آمده است. توزیع بادبندهای فلزی در ارتفاع قاب براساس الگوی بارگذاری لرزه ای آیین نامه 2800، قادر نیست تا حداکثر جابجایی نسبی طبقات را در ارتفاع سازه به صورت یکنواخت در آورد و بنابراین بهینه نیست. در این تحقیق با انجام 20 تحلیل دینامیکی غیرخطی مساحت بادبندها به نحوی تغییر داده شده که سیستم بادبندی بهینه بدست آمده، با داشتن وزنی کمتر از 10 درصد سیستم بادبندی طراحی شده مطابق با توزیع آیین نامه 2800 ، حداکثر جابجایی نسبی طبقه بحرانی و حداکثر جابجایی تراز بام را نیز در محدوده مورد نظر ثابت نگاه داشته است.. توزیع بهینه بدست آمده مشابه با شکل توزیع حداکثر جابجایی نسبی طبقات بوده است به نحوی که برخلاف سیستم آیین نامه که عناصر بادبندی قویتر در طبقات پایین تر بدست می آیند در سیستم بهینه عناصر بادبندی در طبقات بحرانی قویتر خواهند بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «توزیع بهینه بادبندها در قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با بادبندهای فلزی بر اساس رفتار دینامیکی غیر خطی قاب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان