اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه

کلمات کلیدی

حقوق، خانواده، جهانی، قانون، آسیب.

اکنون با توجه به تبدیل جهان معاصر به دهکده کوچک و تأثیر اعضای آن از یکدیگر و آن که بر اساس شریعت اسلام، انسان جانشین برتر خدا در زمین و »خانواده « محل ایجاد، پرورش، تعالی و عروج اوست، امکان ج هانی شدن حقوق و یکی از تبعات آن که تاثیر و تاثر درحوزه «حقوق خانواده » است ؛ در این مقاله مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.
به نظر می رسد با توجه به اصول دوازدهم وسیزدهم قانون اساسی و قوانین اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ( مصوب 10 \ 5 \ 1312 ) و رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (مصوب 3\ 4\ 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) و اصل سی و چهارم قانون اساسی به عنوان حق دادخواهی عمومی به عنوان حقوق اساسی هر یک از سکنه ایران و مواد 6، 7، 961 ، 963 ، 964 ، 965 ، 970 ، 971 ، 972 و ماده 975 قانون مدنی و سایر مواد مربوط به تابعیت زوجین و فرزندان، نکاح، طلاق، نگاهداری و تربیت اطفال، ولایت قهری، قیومیت، نفقه و کنوانسیونهای مختلف بین المللی باید گفت ؛ فارغ از آنکه آیا اصولاً مقررات و اسناد بین المللی در جهت ایجاد ا ستیلا در حوزه حقوق خانواده بوده یا خیر، موانع حقوقی فراوانی برای جلوگیری از اعمال قانون خارجی وجود داشته و دارد، بنابراین اگر چه در سایر حوزه های حقوق، جهانی شدن حقوق می تواند ضمن پیامدهای مثبت و منفی به تضعیف حاکمیت ملی، اقتدار سیاسی و اقتصادی بینجامد، ول ی با ملاحظه مواد قانونی و مداقه در آنها، این تاثیر در حوزه حقوق خانواده تا حدود زیادی ممکن نیست.
اما از سوی دیگر در طولانی مدت تغییر تدریجی فرهنگها و یا استحاله فرهنگی جهانی شدن، امری بعید و دور از ذهن نخواهد بود و در نتیجه بیم تزلزل نهاد خانواده در سایه آن جدی است. حفظ خانواده، استحکام بخشی به آن و ایجاد مانع برای تزلزل این نهاد قبل از آنکه متکی بر قانون باشد ؛ مبتنی بر اخلاق است و متاسفانه با روند جهانی شدن، اخلاق روز به روز سیر قهقرایی دارد و تنزل یافته و تزلزل خانواده از این منظر نیز بیش از پیش محتمل است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر جهانی شدن حقوق بر نهاد خانواده» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان